யாழ் இந்து ஆரம்பப் பாடசாலை


பழமையும் வரலாற்றுப் பின்னணியும் கொண்ட யாழ் இந்து ஆரம்பப் பாடசாலை 18.01.1915 இல் உருவாக்கப்பட்டது. இதற்கு இந்து மகாசபை முக்கிய பங்கு வகித்தது எனலாம். இது ஆரம்பத்தில் இந்துக் கல்லூரி தமிழ் வித்தியாசாலை என்ற பெயரில் ஆண் பிள்ளைகளுக்கென ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொன்றாகும்.


05.03.1927 இது தமிழ்க் கலவன் பாடசாலையாக இயங்கத் தொடங்கியது. 1928 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் இந்துக் கல்லூரியின் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் கொட்டகை அமைக்கப்பட்டு இயங்கி வந்தது. இதன் தொடக்க நிலை வளர்ச்சி பற்றிக் குறிப்பிடும் ஒரு சரரார் இந்துக் கல்லூரியின் வரலாற்றோடு இணைந்த தொடர்புடையது என்கிறார்கள்.
17.8.1951 இல் இக் கஸ்தூரியார் வீதியில் 244 ஆம் இலக்கத்தில் தற்போதுள்ள பாடசாலைக்கான அத்திவாரம் இடப்பட்டு 22.01.1954 இல் இயங்கத் தொடங்கியது.
21.01.1975 இல் இருந்து இந்துக் கல்லூரியின் நிர்வாக அமைப்பிலிருந்து முற்றாக விலகி யாழ். இந்து ஆரம்ப பாடசாலை என்ற பெயரில் தனித்துவமான கட்டடமப்புடன் ஆரம்பக் கல்விக்குரிய பாடசாலைகளில் சிறந்த ஒன்றாகத் திகழ்ந்து வருகின்றது

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP