யாழ்ப்பாணத்து சாதிப்பிரிவுகளின் பட்டியல்

அம்பட்டர்
இடையர்
கடையர்
கரையார்
கன்னார்
கள்வர்
குயவர்
குறவர்
கைக்கோளர்
கொல்லர்
கொத்தர்
கோவியர்
சக்கிலியர்
சான்றார்
சிவியார்
செட்டியார்
சேணியர்
தச்சர்
தட்டார்
தவசிகள்
திமிலர்
துரும்பர்
நளவர்
பரதேசிகன்
பரம்பர்
பரவர்
பள்ளர்
பறையர்
பாணர்
பிராமணர்
மடைப்பள்ளியர்
மறவர்
முக்கியர்
வண்ணார்
வேளாளர்
யாதவர்

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP